Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Mặt trận xã Tam Đại: Trung tâm của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

MTTQ là nơi tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; có nhiệm vụ quan trọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được MTTQ các cấp triển khai thực hiện thường xuyên, đầy đủ tới từng khu dân cư.
Sinh thời, Bác Hồ từng nói: "Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công". Thấm nhuần lời Bác, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Đại luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, là cầu nối đáng tin cậy giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, làm tốt công tác vận động, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, phản ánh ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên khí thế mới, sức mạnh mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã.
Trong thời gian qua, hoạt động của Mặt trận ngày càng đổi mới và hướng mạnh về cơ sở, luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận. Các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng được MTTQ các cấp đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, điển hình còn có các cuộc vận động, phong trào, hoạt động như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Ngày "Vì người nghèo"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo.

bai viet mt
Chăm lo cho nhân dân, đặc biệt là người nghèo là việc làm thường xuyên, liên tục của MTTQ, đây không chỉ là hành động giàu tính nhân văn, mà còn là yêu cầu, mục tiêu của phát triển bền vững. Chính vì vậỵ, Quỹ "Vì người nghèo" là một cuộc vận động được MTTQ triển khai thực hiện thường xuyên. Năm 2020, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã Tam Đại đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" trên 30 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí vận động được, Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" đã thực hiện nhiều công việc như: Hỗ trợ kinh phí xây dựng và sữa chữa nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ gia đình khó khăn đột xuất, vận động khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo; trao học bổng trợ giúp học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi...Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức thành viên, Chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với số tiền 172 triệu đồng. Với những việc làm thiết thực, Mặt trận đang ngày càng thể hiện rõ vai trò của mình trong đời sống xã hội, cùng với Đảng, Nhà nước lắng nghe dân, hiểu dân để lo cho dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Tam Đại.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại. Không chỉ tuyên truyền bằng các hoạt động, phong trào cụ thể, Mặt trận xã Tam Đại còn tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin khác nhau và đã ra mắt Website: UBMTTAMDAI.NET. Đồng thời, để phát huy tinh thần sáng tạo, tính tự quản của người dân và triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo", tổ chức các hoạt động như tiếp nhận ủng hộ và phân bổ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; cùng với các tổ chức thành viên triển khai nhiều chương trình về môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, hòa giải cơ sở...
Ngoài ra, Mặt trận xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động hội viên, đoàn viên phát huy sự sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế; phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Thời gian đến, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tam Đại sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tuyên truyền, vận động, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương. Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới nâng cao và thực hiện các tiêu chí về xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
Kiều Diễm

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Đoàn thể Mặt trận xã Tam Đại: Trung tâm của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc
Green Blue Orange Back to Top