Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

TAM ĐẠI CHUẨN BỊ TỐT CÁC ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2022-2025

Để tiến hành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; Đảng ủy xã Tam Đại đã ban hành kế hoạch số 57 ngày 29 tháng 3 năm 2022 về chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy, nhiệm kỳ 2022-2025.
Theo đó, quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ phải gắn với lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; giải quyết những tồn tại, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Việc chuẩn bị nội dung đại hội chi bộ trực thuộc phải theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của chi bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát với tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019-2022, gắn với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận... của Đảng và của cấp trên, đặc biệt là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiêt thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2025 và những năm tiếp theo. Báo cáo kiểm điểm của chi ủy phải trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị, đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và đề ra giải pháp khắc phục.
Việc chuẩn bị nhân sự và bầu cử chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy, nhiệm kỳ 2022-2025, phải thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến tiêu chuẩn về lập trường tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực thực tiễn thể hiện bằng sản phẩm, kết quả hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; uy tín trong chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị; khả năng đoàn kết, quy tụ; có sức khoẻ và phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm... theo tinh thần Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị. Nhân sự bí thư, phó bí thư chi bộ phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, lối sống, uy tín, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và quân chúng, nhân dân tín nhiệm.
Thời gian tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2022- 2025, không quá 01 ngày và hoàn thành trước ngày 31/5/2022. Vừa qua, Chi bộ Quân sự xã Tam Đại được chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong khối các chi bộ cơ quan, trường học. Đại hội đã bầu ra chi ủy gồm 5 đồng chí, đảm bảo uy tín, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn để lãnh đạo nhiệm vụ trong thời gian đến. Cũng trong sáng nay, chi bộ thôn Long Khánh cũng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội lần này có trách nhiệm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019 – 2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2022 – 2025. Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của chi ủy nhiệm kỳ 2019 – 2022; đồng thời bầu ra chi ủy, Bí thư và Phó bí thư nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, Đại hội chi bộ thôn Long Khánh và các chi bộ trực thuộc còn lại sẽ thành công tốt đẹp, đảm bảo mục đích, yêu cầu theo Kế hoạch 57 mà Đảng ủy đã đề ra.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Chiều bồng miêu

Banner liên kết

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng TAM ĐẠI CHUẨN BỊ TỐT CÁC ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2022-2025
Green Blue Orange Back to Top