Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW

Chiều ngày 13/5, Đảng ủy xã Tam Đại tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyên hóa"; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và một số văn bản mới của Đảng.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Mỹ, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt nội dung quan trọng của Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó tập trung 04 nội dung mới trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". 04 nội dung mới gồm: Có sự mở rộng phạm vi; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; kết hợp hài hòa giữa "xây" và "chống"; yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, "lợi ích nhóm", quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của Nhân dân.
Mục tiêu của Kết luận số 21-KL/TW là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa "xây" và "chống"; xây dựng nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị; gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời nhấn mạnh, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, dựa và Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời với 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể là 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng kế hoạch thực hiện, bổ sung vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện nghiêm việc thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng gắn với tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của các bộ, đảng viên; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng, cơ quan Nhà nước theo quy định; giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, thường vụ cấp ủy và tổ chức Đảng; kịp thời sơ kết, tổng kết, rà soát, sửa đổi văn bản liên quan đến công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp, chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm; rà soát, hoàn thiện pháp luật, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội.
Thanh Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Phóng sự Con bò sinh kế

Banner liên kết


3333

 

11111

 

trangtinphapluat

NONGTHONMOI

hcm2

pgd

card tien

22 copy

..

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW
Green Blue Orange Back to Top