Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

5 năm thực hiện Chỉ thị 07 về công tác thông tin cơ sở

Xã Tam Đại có diện tích tự nhiên 2768 ha, dân số hơn 7500 nhân khẩu. Người dân địa phương chủ yếu sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư "về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới", góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành vi chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã.
Quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII), và thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư "Về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới" được địa phương xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cả hệ thống chính trị, nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết cho đời sống, lao động sản xuất, kinh doanh của Nhân dân.
Ngay sau khi ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW, Đảng ủy xã Tam Đại đã ban hành kế hoạch số 82 – KH/ĐU ngày 05 tháng 9 năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 07 để triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã. Qua việc học tập, quán triệt, đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện Chỉ thị 07; tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thông tin cơ sở; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành trong thực hiện nhiệm vụ thông tin cơ sở.
Đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở thường xuyên được củng cố, đảm bảo hoạt động. Báo cáo viên Đảng ủy gồm 4 đồng chí; tuyên truyền viên Đảng ủy gồm 15 đồng chí. Ngoài ra đội ngũ giáo viên ở các trường trên địa bàn xã là lực lượng quan trọng trong công tác thông tin cơ sở của địa phương.
Hoạt động cung cấp thông tin đến người dân ở xã được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Bên cạnh việc sao gửi các văn bản chỉ đạo, các ấn phẩm, bản tin, tài liệu tuyên truyền đến các chi bộ, mặt trận, đoàn thể, Đảng ủy thường xuyên trao đổi thông tin thông qua các cuộc họp, hội nghị, tọa đàm... nhằm cung cấp thông tin, đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước...và các thông tin cần thiết khác đến với người dân. Ngoài ra, việc phát huy vai trò của hệ thống Đài truyền thanh xã và các hình thức khác như pano, ap phích, trên Trang thông tin điện tử của xã trong thời gian qua tương đối hiệu quả.
Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện công tác thông tin cơ sở được quan tâm thực hiện tốt. UBMTTQVN xã và các đoàn thể chính trị-xã hội xã thường xuyên phối hợp với UBND xã để tuyên truyền về công tác thông tin cơ sở, định kỳ kiểm tra, giám sát nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ các phương tiện truyền thông hiện đại với cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết chế văn hóa - thông tin ở cơ sở hiện có và chương trình nông thôn mới để làm tốt công tác thông tin ở cơ sở; bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết cho cuộc sống lao động, sản xuất kinh doanh của người dân trên địa bàn dân cư; đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc, xuyên tạc, góp phần củng cố sự đoàn kết và đồng thuận xã hội ở cơ sở và từ cơ sở.
Công tác tiếp nhận thông tin và trả lời phản ánh của người dân được thực hiện đảm bảo quy trình, tuân thủ pháp luật. Cụ thể từ việc tiếp nhận, đánh giá và phân loại; thực hiện chuyển phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị liên quan, người có thẩm quyền xử lý, trả lời bằng văn bản hành chính; kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị...
Trong 5 năm qua, lực lượng làm công tác thông tin cơ sở thường xuyên được cung cấp thông tin, định hướng nội dung, bồi dưỡng kỹ năng để công tác thông tin tuyên truyền đến người dân đạt hiệu quả hơn. Thông qua các lớp tập huấn mà trình độ, năng lực của đội ngũ làm công tác này ngày càng được nâng cao, nhờ đó Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương,... nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra.
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, cấp ủy, chính tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị chủ động phối hợp các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư, chỉ đạo mở các chuyên trang, chuyên mục trên trangThông tin điện tử, trên các Trang tin nội bộ, nhóm... và được cập nhật thường xuyên, nội dung phản ánh của nhiều lĩnh vực; nội dung ngày càng phong phú, có chất lượng tốt, phục vụ kịp thời nhu cầu thông tin nhanh chóng góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành vi chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác tuyên truyền góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định, phát triển kinh tế tại địa phương.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng 5 năm thực hiện Chỉ thị 07 về công tác thông tin cơ sở
Green Blue Orange Back to Top