Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

UBND huyện Phú Ninh vừa ban hành Văn bản số 805/ UBND-VP để triển khai thực hiện Văn bản số 3701/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ. Theo văn bản chỉ đạo, Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận một cửa các cấp, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về việc chuyển đổi tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15/6/2024 theo hướng dẫn tại Văn bản số 3701/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ.
Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của người
đứng đầu cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tham mưu bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử ngày 01/7/2024 theo quy định của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử. Đồng thời tham mưu phối hợp với các cơ quan báo, đài tăng cường tuyên truyền, sử dụng các phương tiện, cách thức truyền thông mới qua mạng xã hội để truyền thông có hiệu quả tới mọi người dân về các tiện ích, lợi ích khi triển khai định danh, xác thực điện tử VNeID như thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp, khám chữa bệnh, chi trả chế độ an sinh xã hội,... giúp người dân hiểu và tham gia thực hiện. Ưu tiên bố trí nguồn lực, đầu tư hạ tầng đáp ứng yêu cầu, sẵn sàng, chủ động triển khai sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử kể từ ngày ngày 01/7/2024; thường xuyên học hỏi, tham khảo các kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo tại các địa phương theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 547/UBND-NCKS ngày 17/4/2024 để triển khai có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Thanh Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính
Green Blue Orange Back to Top