Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Chạy chức, chạy quyền là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 186-KH/TU thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, tổ chức quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nghị quyết đến cán bộ, đảng viên trong tổ chức mình để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ thực trạng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ. Từng tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong hệ thống chính trị xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của mình để triển khai thực hiện nghị quyết một cách thống nhất, đồng bộ; xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, sát đúng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quán triệt để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tác hại nghiêm trọng của nạn chạy chức, chạy quyền, coi đây là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ. Nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng và danh dự của cán bộ để hình thành văn hóa không chạy chức, chạy quyền. Thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách để động viên, khuyến khích cán bộ chuyên tâm phấn đấu công tác, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm. Chủ động nắm, thu hút, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước ngoài, cán bộ khoa học trẻ có triển vọng.

Cùng với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các cấp, các ngành khẩn trương sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hợp lý; cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với từng nhóm đối tượng cán bộ thuộc quyền quản lý. Tập thể và người đứng đầu nâng cao trách nhiệm của mình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác cán bộ; kiên quyết thu hồi, hủy bỏ các quyết định không đúng về công tác cán bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; kiểm soát thật chặt chẽ, sàng lọc kỹ, kịp thời thay thế những người năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đủ sức khỏe, có sai phạm, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu; không lấy việc bố trí chức vụ, nâng ngạch để thực hiện chế độ chính sách cán bộ.

Người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình. Giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Báo Quảng Nam


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Chiều bồng miêu

Banner liên kết

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Thông tin tuyên truyền Học tập và làm theo Bác Chạy chức, chạy quyền là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ
Green Blue Orange Back to Top