Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Văn bản chính sách mới

Quy định mức hỗ trợ đối với người làm công tác giảm nghèo cấp xã

Thứ tư, 19 Tháng 9 2018 20:02

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản quy định mức hỗ trợ đối với những người làm công tác giảm nghèo ở cấp xã trên địa bàn Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2020.

Đối tượng áp dụng là người phụ trách công tác LĐ-TB&XH được UBND cấp xã giao nhiệm vụ theo dõi, thực hiện công tác giảm nghèo; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thuộc một trong các hội, đoàn thể: phụ nữ, nông...

Đọc thêm...

 
 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác quản lý XLVPHC và TDTHPL

Thứ sáu, 14 Tháng 9 2018 07:43

Ngày 21/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2522/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; theo đó, Quy chế phối hợp sửa đổi, bổ sung những nội dung mới như sau:
Thứ nhất, bổ sung trách nhiệm của các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên...

Đọc thêm...

 
 

Thông tư số 12/2018/TT-BTP hướng dẫn về một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc TGPL

Thứ tư, 12 Tháng 9 2018 16:25

Ngày 28/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BTP về một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc TGPL (Thông tư). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/10/2018 và thay thế Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008; Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013; bãi bỏ Điều 1 Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011. Thông tư đã quy định một số hoạt...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP: Chính phủ ban hành Nghị định bổ sung trường hợp tinh giản biên chế

Thứ tư, 12 Tháng 9 2018 16:24

Ngày 31/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Cụ thể, Nghị định bổ sung thêm đối tượng tinh giản biên chế là: Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền...

Đọc thêm...

 
 

Văn bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy

Thứ sáu, 07 Tháng 9 2018 15:10

UBND tỉnh vừa ban hành quy chế gửi, nhận văn bản điện tử (VBĐT) của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn Quảng Nam kèm theo Quyết định số 2675/QĐ-UBND. Về nguyên tắc, VBĐT đã ký số theo quy định của pháp luật được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành quy định tại quy chế này có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy và thay cho việc...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định 107/2018/NĐ-CP: Quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo

Thứ năm, 06 Tháng 9 2018 15:19

Ngày 15 tháng 8 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 và bãi bỏ Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Nghị định này quy định về kinh doanh xuất khẩu thóc, gạo các loại (sau đây gọi chung là gạo); không điều chỉnh các hoạt động nhập...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ

Thứ năm, 06 Tháng 9 2018 15:18

Ngày 29/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ
Theo Nghị định này, nông nghiệp hữu cơ là hệ thống sản xuất bảo vệ tài nguyên đất, hệ sinh thái và sức khỏe con người, dựa vào các chu trình sinh thái, đa dạng sinh học thích ứng với Điều kiện tự nhiên, không sử dụng các yếu tố gây tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái; là sự kết...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 111/2018/NĐ-CP: quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương

Thứ năm, 06 Tháng 9 2018 15:17

Ngày 31/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương
Nghị định này quy định về điều kiện, thẩm quyền, trình tự công nhận ngày truyền thống của các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức hoạt động kỷ niệm...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP: quy định về quản lý và tổ chức lễ hội trên lãnh thổ Việt Nam

Thứ năm, 06 Tháng 9 2018 15:16

Ngày 29/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội trên lãnh thổ Việt Nam. Thẩm quyền, thời hạn, trình tự, thủ tục đăng ký hoặc thông báo việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng được thực hiện theo quy định của pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo.
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân là người Việt Nam; tổ chức, cá nhân...

Đọc thêm...

 
 

Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

Thứ năm, 06 Tháng 9 2018 15:14

Ngày 05/7/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Theo đó, đối với xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch...

Đọc thêm...

 
 

Trang 7 trong tổng số 11

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Văn bản chính sách mới
Green Blue Orange Back to Top