Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tài liệu Hỏi - Đáp văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7 năm 2020. Đại hội đã dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX chuẩn bị và thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Để phục vụ việc tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về các văn kiện Đại hội; được sự thống nhất của Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai biên soạn Tài liệu Hỏi- Đáp văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI.
Dưới hình thức hỏi và trả lời; nội dung tài liệu tập trung vào những vấn đề cơ bản, cốt lõi, quan trọng nhất của Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI; qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm bắt những quan điểm, chủ trương, mục tiêu, giải pháp phát triển huyện trong thời gian tới; góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

BBT Trang tin Điện tử xã Tam Đại trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung Tài liệu này đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Câu hỏi 1: Kết quả và ý nghĩa của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI?

Trả lời:

- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 21-23/7/2020; với 279 đại biểu chính thức, đại diện cho 2.984 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra và thông qua nhiều nội dung quan trọng; trong đó có nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đại hội phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn để bầu 39 đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực thực tiễn vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp phát triển huyện Phú Ninh trong những năm đến; nhất là đã xác định những giải pháp để phát triển và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu phát triển toàn diện, bền vững.

Câu hỏi 2: Chủ đề Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI giống và khác Đại hội XX thế nào?

Trả lời:

- Chủ đề Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI:“Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; huy động và sử dựng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu phát triển toàn diện, bền vững”.

- Giống nhau: mục tiêu hướng đến đó là thay đổi, làm đẹp hơn về diện mạo nông thôn của huyện, kinh tế phát triển; kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, an sinh xã hội được quan tâm chăm lo, an ninh trật tự được đảm bảo, môi trường nông thôn ngày càng xanh sạch đẹp; nâng cao thu nhập bình quân đầu người; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân phải được cải thiện. Không còn hộ nghèo.

- Khác nhau: nhiệm kỳ trước đề ra: xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng thành công “huyện nông thôn mới kiểu mẫu phát triển toàn diện, bền vững”

Câu hỏi 3: Phương châm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI là gì?

Trả lời: “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”.

Câu hỏi 4: Những chỉ tiêu chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020?

Trả lời:

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 22% năm 2015 xuống còn 16%, công nghiệp-xây dựng và dịch vụ tăng từ 78% lên 84% vào cuối năm 2020.

- Giá trị xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện trong 5 năm qua đạt gần 4.000 tỷ đồng (Tăng gấp 1,9 lần so với nhiệm kỳ trước (2.100 tỷ).

- Thu nhập bình quân đầu người đều tăng qua các năm, đến cuối năm 2020 ước đạt 43 triệu đồng/người, tăng 17 triệu đồng so với năm 2015.

Câu hỏi 5: Kết quả chủ yếu trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, phát triển thị trấn trong nhiệm kỳ qua?

Trả lời:

- Đến năm 2016, có 10/10 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới và huyện đã được công nhận là huyện nông thôn mới, hoàn thành trước 2 năm so với Nghị quyết đề ra.

- Từ 2016 đến nay, tập trung nâng chuẩn mục tiêu huyện, xã nông thôn mới theo tiêu chí mới và xây dựng 13 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu[1], chọn Tam Thái triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; chọn Tam Phước triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trên trong năm 2020.

- Việc huy động nguồn lực, xã hội hóa đầu tư đạt nhiều kết quả. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ qua là 923,4 tỷ đồng[2].

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với thị trấn Phú Thịnh, được tỉnh thống nhất đưa thị trấn Phú Thịnh vào khu vực phát triển đô thị giai đoạn 2017 - 2025.

Câu hỏi 6: Những kết quả lớn trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhiệm kỳ 2015-2020?

Trả lời:

- Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 3,55% (đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra). Tổng giá trị toàn ngành đạt 1.109,5 tỷ đồng; giá trị trên đơn vị diện tích canh tác đạt 70 triệu đồng/ha (vượt 5 triệu đồng so với chỉ tiêu đề ra).

- Kinh tế trang trại từng bước được hình thành và hoạt động ổn định, đến nay toàn huyện có 30 trang trại đạt tiêu chí, tăng 15 trang trại so với năm 2015.

- Công tác phòng chống dịch bệnh và kiểm soát hoạt động giết mổ được tăng cường; hình thành 03 cơ sở giết mổ tập trung từ nguồn xã hội hóa theo hướng công nghiệp, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

- Chương trình mỗi xã một sản phẩm đang được các địa phương triển khai thực hiện bước đầu đã hình thành một số sản phẩm có lợi thế được hỗ trợ phát triển theo chuỗi giá trị[3].

Câu hỏi 7: Những kết quả tiêu biểu trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại- dịch vụ nhiệm kỳ 2015-2020 là gì?

Trả lời:

- Trong nhiệm kỳ đã có 34 nhà đầu tư đăng ký với tổng vốn trên 2.626 tỷ đồng; trong đó có 26 dự án được Tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, có 05 doanh nghiệp đang hoạt động, 07 doanh nghiệp đang đầu tư xây dựng.

- Công nghiệp- xây dựng tăng bình quân 14,4%/năm; giá trị đạt 2.950 tỷ đồng (bằng 1,5 lần so với năm 2015), chiếm 42,6% trong cơ cấu kinh tế.

- Thu hút đầu tư mới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp tiếp tục phát triển, lao động trong cụm tăng bình quân 20%[4]. Cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ngoài cụm ngày càng phát triển đa dạng, ngành nghề phong phú[5].

- Dịch vụ phát triển khá, tăng bình quân 16%/năm (Nghị quyết trên 21%); giá trị toàn ngành đạt 2.870 tỷ đồng, chiếm 41,4% trong cơ cấu kinh tế (tăng gấp đôi so với năm 2015). Hoạt động du lịch hồ Phú Ninh được duy trì, một số dịch vụ được mở rộng, thu hút du khách đến tham quan đạt 75.000 lượt, bình quân mỗi năm tăng 10.000 lượt khách.

Câu hỏi 8: Công tác quản lý, thu chi ngân sách trong nhiệm kỳ 2015-2020 đạt kết quả như thế nào?

Trả lời

- Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn đạt khá, tăng bình quân trên 20%/năm (tăng 2,5 lần so với năm 2015)[6]. Chi đầu tư phát triển, nhất là hệ thống hạ tầng theo hướng đồng bộ và kết nối góp phần tạo điều kiện phát triển toàn diện kinh tế-xã hội, nhất là cho xây dựng nông thôn mới. Trong 05 năm đã đầu tư 1.715 dự án, công trình hạ tầng với tổng vốn đầu tư 919 tỷ đồng.

- Đến nay đã giải quyết cơ bản nợ đọng xây dựng cơ bản. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các hoạt động tài chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường.

Câu hỏi 9: Kết quả thực hiện chương trình trọng tâm về tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ 2015-2020?

Trả lời:

- Công tác quy hoạch được tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện khá đồng bộ. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch phù hợp với thực tiễn đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai[7].

- Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; đã huy động nguồn lực đầu tư hệ thống đường ĐH, giao thông nông thôn nhằm kết nối các xã với trung tâm huyện, tạo nên mạng lưới hạ tầng giao thông thông suốt và từng bước đồng bộ[8].

- Hệ thống điện tiếp tục đầu tư nâng cấp[9] đáp ứng nhu cầu sử dụng. Hệ thống cấp nước được nâng cấp đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch sinh hoạt cho nhân dân tại một số địa phương; công trình nước sạch cho vùng khó khăn từng bước được đầu tư. Tỷ lệ cư dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%[10]. Hệ thống thông tin, liên lạc được tăng cường, mạng lưới internet ngày càng được mở rộng đều khắp.

Câu hỏi 10: Kết quả thực hiện chương trình cải thiện nhà ở cho người có công cách mạng và đối tượng xã hội nhiệm kỳ 2015-2020?

Trả lời:

Trong nhiệm kỳ, đã hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa 962 nhà ở cho đối tượng chính sách theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính Phủ, hỗ trợ nâng cấp, xây dựng 18 nhà có nguy cơ ngã đổ ngoài danh sách được duyệt với kinh phí 800 triệu đồng; vận động các cơ quan, đơn vị hỗ trợ 24 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách.

Câu hỏi 11: Lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được những kết quả quan trọng?

Trả lời:

- Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao, chất lượng mũi nhọn có nhiều khởi sắc[11]. Duy trì trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2[12]. Công tác sắp xếp lại các trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được thực hiện đảm bảo theo lộ trình.

- Xã hội hóa giáo dục có hướng phát triển, có 51 cơ sở tư thục được thành lập và hoạt động. Trình độ, năng lực, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, giáo viên được nâng lên[13]. Công tác phát triển đảng viên trong các trường học được quan tâm[14]. Chú trọng công tác giáo dục truyền thống, lịch sử, đạo đức cho học sinh. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề có bước phát triển mới.

Câu hỏi 12: Một số kết quả tiêu biểu trên lĩnh vực y tế nhiệm kỳ 2015-2020?

Trả lời:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được tập trung đầu tư đạt chuẩn[15], đội ngũ cán bộ y tế tiếp tục bổ sung về số lượng, nâng cao chất lượng. Số lượt bệnh nhân điều trị nội trú tăng 1,5 lần so với năm 2015. Hệ thống y tế tư nhân cũng được khuyến khích phát triển với 72 cơ sở đã góp phần quan trọng trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

- Chương trình khám, phát hiện, quản lý, giám sát điều trị các bệnh xã hội được thực hiện hiệu quả. Các chỉ tiêu về y tế đều đạt ở mức chất lượng cao[16]. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 97%.

Câu hỏi 13: Những chuyển biến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020 ?

Trả lời:

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện đồng bộ. Công tác xây dựng các danh hiệu văn hóa đạt nhiều kết quả[17]. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp và chất lượng được nâng lên từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần của nhân dân.

- Cơ sở vật chất văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở được đầu tư xây dựng, nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn và từng bước phát huy hiệu quả[18]. Công tác bảo tồn, bảo tàng, phát huy các giá trị di tích và văn hóa truyền thống của địa phương được quan tâm. Các di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh được trùng tu, tôn tạo[19].

Câu hỏi 14: Một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm nhiệm kỳ 2015-2020 ?

Trả lời:

- Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,01%, giảm 1,43% so với đầu nhiệm kỳ, phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo. Hộ cận nghèo còn 372 hộ, tỷ lệ 1,63%, dự kiến đến cuối năm 2020 giảm còn 345 hộ, tỷ lệ 1,5% (chỉ tiêu Nghị quyết 3%).

- Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm mới cho trên 1000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 60% trong cơ cấu lao động.

Câu hỏi 15: Những kết quả quan trọng trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, nội chính nhiệm kỳ 2015-2020?

Trả lời:

- 11 xã, thị trấn vững mạnh toàn diện về quốc phòng-an ninh, giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu.

- Hoàn thành việc bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới hình thức, nội dung sát với vấn đề nhân dân quan tâm[20]; các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự được thực hiện đảm bảo theo quy định.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở được chú trọng[21]. Các hoạt động thanh tra kinh tế- xã hội, phòng chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên, kịp thời[22].

Câu hỏi 16: Tình hình triển khai thực hiện chủ trương hợp tác, kết nghĩa với huyện Thà Tèng, tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào?

Trả lời:

Mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa huyện Phú Ninh với huyện Thà Tèng, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào tiếp tục phát triển. Các chương trình cấp cao thường niên được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra, trong nhiệm kỳ đã hỗ trợ huyện Thà Tèng xây dựng trường Mẫu giáo với tổng giá trị 4,8 tỷ đồng, đưa vào sử dụng đầu năm 2018.  

Câu hỏi 17: Những chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, điều hành của chính quyền nhiệm kỳ 2015-2020?

Trả lời:

- Hội đồng nhân dân từ huyện đến xã, thị trấn đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Kịp thời tổng kết thực tiễn và ban hành nhiều nghị quyết phù hợp với chủ trương của Đảng và thực tiễn của địa phương; hoạt động giám sát, thẩm tra, tiếp xúc và giải quyết kiến nghị cử tri có bước chuyển quan trọng về chất lượng và tính toàn diện.

- Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; chủ động xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện. Công tác phối hợp giữa chính quyền và UBMTTQVN, các tổ chức chính trị- xã hội được thực hiện tốt. Công tác dân vận chính quyền ngày càng đi vào chiều sâu, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp.

Câu hỏi 18: Một số hoạt động tiêu biểu của Mặt trận, các đoàn thể trong nhiệm kỳ 2015-2020?

Trả lời:

- Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức thành viên đã hưởng ng, phát động các phong trào một cách toàn din trên các lĩnh vực, nhất là trong thực hiện chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn hóa[23].

- Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức từng bước được đổi mới theo hướng sát cơ sở, sát dân;kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, tình cảm và nguyện vọng của nhân dân để chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền trong giải quyết các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn huyện.

- Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Câu hỏi 19: Những kết quả quan trọng trong công tác chính trị-tư tưởng của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 ?

Trả lời:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc cụ thể hóa văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Chú trọng nắm bắt, dự báo tình hình và định hướng tư tưởng chính trị.

- Chỉ đạo các địa phương tập trung hoàn thành biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương giai đoạn 1975-2015[24]. Trong nhiệm kỳ, đã xuất bản nhiều ấn phẩm về truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương[25].

- Đề cao trách nhiệm về tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả[26].

- Đã ban hành 17 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Câu hỏi 20: Một số kết quả tiêu biểu về công tác cán bộ của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020?

Trả lời

- Lãnh đạo thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 6, 7 (khóa XII) đạt được nhiều kết quả tích cực[27].

- Lãnh đạo thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định các khâu trong công tác cán bộ[28]. Chất lượng đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện được nâng lên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

- Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Chú trọng củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, từng bước khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt Đảng, chú trọng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề.

- Công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ có chi ủy, phân công nhiệm vụ đảng viên giữ các chức vụ ở thôn, khối phố đạt những kết quả quan trọng, trong nhiệm kỳ phát triển 751 đảng viên.

Câu hỏi 21: Kết quả tiêu biểu trong công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015-2020?

Trả lời:

Công tác kiểm tra đạt nhiều kết quả quan trọng, được tỉnh ghi nhận và đánh giá cao[29]. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời ngăn chặn có hiệu quả tình trạng các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; hạn chế các phát sinh phức tạp; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phát huy dân chủ, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan đơn vị.

Câu hỏi 22: Một số kết quả trong công tác dân vận của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020?

Trả lời:

- Chất lượng hoạt động công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ngày càng đáp ứng yêu cầu đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng; mô hình “Dân vận khéo” được tổ chức rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực. Nhân dân tham gia ngày càng rộng rãi vào việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới. Công tác đối thoại nhân dân được tăng cường.

- Công tác dân vận chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực; việc lấy ý kiến nhân dân về một số chủ trương lớn của huyện trước khi quyết định được thực hiện đảm bảo; nhất là trong xây dựng nông thôn mới, sáp nhập thôn, khối phố được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư có nhiều tiến bộ, tạo được lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

- Thực hiện đạt kết quả tốt về công tác dân tộc, công tác tôn giáo.

Câu hỏi 23: Một số bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết khóa XX?

Trả lời:

Thứ nhất, kịp thời tổng kết thực tiễn, xây dựng và ban hành các nghị quyết, kế hoạch sát thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phù hợp với lòng dân. Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội phải thực sự kịp thời và nhạy bén. Thực hiện phương châm “Đảng nói - dân tin; chính quyền làm - dân ủng hộ; Mặt trận, tổ chức vận động - dân theo”; luôn gắn bó với nhân dân, dựa vào dân, bám sát cơ sở, lắng nghe và chăm lo nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Thứ hai, giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với tu dưỡng, rèn luyện. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nội quy, quy chế làm việc…

Thứ ba, thường xuyên củng cố, kiện toàn sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cần tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thiếu tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên

Thứ , không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cơ quan trong hệ thống chính trị đảm bảo tính khoa học, dân chủ, hiệu quả. Kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, đổi mới, sáng tạo; phát huy tối đa nội lực cùng với huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Câu hỏi 24: Phương hướng, mục tiêu chung được đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 là gì?

Trả lời:

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở; tập trung xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tranh thủ tối đa cơ hội và điều kiện thuận lợi, phát huy tiềm năng và lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng huyện Phú Ninh phát triển toàn diện, bền vững; Phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản đạt huyện Nông thôn mới kiểu mẫu.

Câu hỏi 25: 04 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 gồm những nội dung nào?

Trả lời:

1- Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

2- Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, có tính kết nối; xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, hiệu quả; phát triển kinh tế toàn diện; trong đó ưu tiên phát triển Thương mại- dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao.

3- Phát huy dân chủ cơ sở và vai trò chủ thể của nhân dân cùng với sự hỗ trợ của nhà nước và tham gia của các tổ chức kinh tế - xã hội quyết tâm xây dựng huyện, xã Nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững, theo hướng kiểu mẫu.

4- Tập trung đầu tư đồng bộ, xây dựng thị trấn Phú Thịnh hoàn thiện tiêu chí đô thị loại V, đạt một số tiêu chí đô thị loại IV và phấn đấu hình thành đô thị loại V ở trung tâm xã Tam Dân, Tam Đàn.

Câu hỏi 26: Nhóm chỉ tiêu chủ yếu trong xây dựng nông thôn mới nhiệm kỳ 2020-2025?

Trả lời:

- 10/10 xã và huyện duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; có ít nhất 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 80% thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo đề án được phê duyệt.

- Xây dựng thị trấn Phú Thịnh: Hoàn thiện nâng cao các tiêu chí đô thị loại V và đầu tư đạt một số tiêu chí của đô thị loại IV. Đối với trung tâm xã Tam Đàn, Tam Dân: Hoàn thành một số tiêu chí cơ bản của đô thị loại V.

Câu hỏi 27: Nhóm chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025?

Trả lời:

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất (GTSX) bình quân hng năm 12,4%. Trong đó: ngành nông nghiệp trên 5,5%; ngành công nghiệp- xây dựng trên 11,5%, thương mại - dịch vụ trên 15,5%.

- Cơ cấu các ngành kinh tế trong GTSX đến năm 2025: nông, lâm, thủy sản chiếm 11%; công nghiệp - xây dựng chiếm 42,9%; thương mại - dịch vụ chiếm 46,1%.

- Thu phát sinh kinh tế tăng bình quân hàng năm trên 10%.

Câu hỏi 28: Một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển văn hóa-xã hội nhiệm kỳ 2020-2025?

Trả lời:

- Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 65 triệu đồng vào cuối năm 2025.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 75%, trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ trên 35%; lao động có việc làm trên 96%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong cơ cấu lao động chiếm trên 80%.

- Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân 100%.

- Hằng năm có 10 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, trên 90% thôn, khối phố đạt chuẩn văn hóa, trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa.

- Phấn đấu không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo bị bệnh hiểm nghèo không có khả năng thoát nghèo). Giảm tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 1,2%.

Câu hỏi 29: Một số chỉ tiêu chủ yếu về môi trường trong nhiệm kỳ 2020-2025?

Trả lời:

- T lệ thu gom, phân loại rác thải đạt 100%, 100% cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường; các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài cụm công nghiệp được kiểm soát môi trường chặt chẽ.

- 100% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 90% hộ dân thị trấn sử dụng nước sạch.

Câu hỏi 30: Một số chỉ tiêu chủ yếu về xây dựng Đảng; quốc phòng, an ninh, nhiệm kỳ 2020-2025:

Trả lời:

- Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu; 100% xã, thị trấn vững mạnh toàn diện về quốc phòng, an ninh.

- 100% cán bộ, công chức xã, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức huyện có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị phù hợp với vị trí việc làm.

- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ kết nạp trên 300 đảng viên; 90% tổ chức đảng và đảng viên hằng năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng yếu kém.

Câu hỏi 31: Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong xây dựng nông thôn mới nhiệm kỳ 2020-2025?

Trả lời:

- Chủ động nghiên cứu, tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của các ngành cấp trên để xây dựng Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu, trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận, tổ chức cùng với vai trò chủ thể của nhân dân tập trung quyết liệt, toàn diện thực hiện chương trình Nông thôn mới.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình ở từng địa phương, từng ngành cho cả giai đoạn 2021-2025 và hằng năm. Tập trung thực hiện kế hoạch một cách kiên trì, quyết liệt, không chủ quan, nóng vội; thường xuyên rà soát, đánh giá, điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng giai đoạn.

- Tập trung chỉ đạo, lựa chọn ưu tiên nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng các tiêu chí thiếu tính bền vững như môi trường, văn hóa, phát triển sản xuất, an ninh trật tự; thực hiện có hiệu quả công tác cải tạo, chỉnh trang vườn nhà gắn với xây dựng “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, nhân rộng mô hình sáng-xanh-sạch-đẹp.

- Tranh thủ và huy động có hiệu quả nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh thực hiện có hiệu quả nguồn lực từ ngân sách cần có giải pháp tập trung khai thác tốt nhất các nguồn lực xã hội hóa thông qua việc tập trung tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, hỗ trợ các Hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ kinh doanh... phát triển bền vững...

Câu hỏi 32: Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế nông nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025?

Trả lời:

- Tập trung triển khai có hiệu quả quy hoạch phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên thu hút hình thành các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy hoạch, hình thành các vùng chuyên canh có giá trị cao, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác đạt trên 90,6 triệu đồng/ha/năm. Tiếp tục quy hoạch các vùng nguyên liệu mang tính chiến lược lâu dài của huyện phù hợp với chủ trương của tỉnh Quảng Nam và phục vụ Khu công nghiệp nông-lâm nghiệp tại Khu Kinh tế mở Chu Lai.

- Triển khai thực hiện các quy hoạch khu chăn nuôi tập trung, chăn nuôi công nghệ cao, giảm dần việc chăn nuôi hộ trong khu dân cư. Thực hiện tốt kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động thực vật. Tập trung phát triển mạnh kinh tế vườn, kinh tế trang trại.

Câu hỏi 33: Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển Công nghiệp, thương mại dịch vụ?

Trả lời:

- Tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phù hợp với xu thế phát triển chung của cả tỉnh. Chú trọng phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao và phục vụ nông nghiệp; công nghiệp nông thôn, nghề thủ công truyền thống, chế biến góp phần tham gia hình thành chuỗi giá trị; ưu tiên các nhóm sản phẩm có lợi thế của địa phương[30].

- Đầu tư hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư lấp đầy các cụm công nghiệp trên địa bàn[31]. Triển khai thu hút đầu tư sản xuất tại các điểm công nghiệp trong quy hoạch nông thôn mới của các xã. Xây dựng giải pháp bảo tồn và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống và làng nghề của huyện.

- Thu hút đầu tư phát triển mạnh các loại dịch vụ đi đôi với việc nâng cao chất lượng sản phẩm để có các dịch vụ chất lượng cao.

- Tập trung tổ chức phát triển thương mại, dịch vụ tại các vùng trọng điểm đã quy hoạch. Khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng kinh doanh theo các trục Quốc lộ, tỉnh lộ, các trục đường chính, trung tâm các xã, nhất là tập trung thu hút và triển khai hiệu quả các dự án đầu tư tại Khu thương mại-dịch vụ dọc Quốc lộ 1A, Quốc lộ 40B, vùng phụ cận hồ Phú Ninh, dọc đường Tam Kỳ - Tam Vinh...

- Phát triển mạnh các loại hình du lịch văn hoá lịch sử, sinh thái, nghỉ dưỡng, đưa du lịch Phú Ninh trở thành khu, điểm du lịch, dịch vụ gắn các tour du lịch phía Nam của tỉnh.

Câu hỏi 34: Những định hướng chủ yếu trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nhiệm kỳ 2020-2025?

Trả lời:

- Tích cực cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện. Hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

- Thực hiện đa dạng hóa các hình thức đầu tư; huy động vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị trong và ngoài huyện, vốn ODA, vốn NGO, huy động trong dân, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn đầu tư từ các cấp, các chương trình, dự án mục tiêu của Trung ương, tỉnh để phục vụ hoàn thiện kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng theo hướng đồng bộ và mang tính kết nối; đầu tư mới, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ĐH, giao thông nông thôn theo quy hoạch.

- Phát triển mạng lưới điện, viễn thông đáp ứng nhu cầu cho phát triển kinh tế và sinh hoạt của nhân dân; thu hút đầu tư các dự án điện năng lượng mặt trời tại những nơi có điều kiện. Tập trung xây dựng hệ thống thủy lợi đủ năng lực phục vụ tưới, tiêu chủ động. 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao đạt chuẩn Nông thôn mới. Tích cực huy động nguồn lực để nâng cấp và đầu tư mới trụ sở làm việc các xã, thị trấn, các trụ sở làm việc tại trung tâm huyện. Đầu tư hình thành các khu thương mại, dân cư mới theo quy hoạch[32].

- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào tất cả các lĩnh vực đời sống và sản xuất.

Câu hỏi 35: Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong lĩnh vực Văn hóa – xã hội nhiệm kỳ 2020-2025?

Trả lời:

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin và định hướng dư luận xã hội; phản bác các thông tin không đúng sự thật. Phát huy hiệu quả Cổng thông tin điện tử huyện và trang thông tin điện tử các xã, thị trấn; chú trọng kiểm soát thông tin và thực hiện đảm bảo các quy định theo Luật an ninh mạng.

- Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với phát triển giáo dục mũi nhọn. Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại các trường, điểm trường, lớp học gắn với bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo lộ trình; tăng cường đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học các cấp học, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và công nhận lại đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm, phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả một số chỉ tiêu về chất lượng giáo dục[33].

- Duy trì Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn quốc gia, thực hiện tốt công tác khám, điều trị theo tiêu chuẩn bệnh viện hạng III, đồng thời kiểm soát có hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế tư nhân.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động, tập trung công tác đào tạo lao động. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, phấn đấu huyện không có người nghèo trừ đối tượng bảo trợ xã hội.

- Tập trung giải quyết tốt các chế độ chính sách người có công. Hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng theo Nghị quyết HĐND tỉnh; tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà ở cho người có công có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng an sinh xã hội, duy trì tốt huyện không có nhà dột nát.

Câu hỏi 36: Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính nhiệm kỳ 2020-2025?

Trả lời:

- Cấp ủy lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với nhiệm vụ quốc phòng- an ninh. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội bền vững gắn với xây dựng huyện vững mạnh về quốc phòng- an ninh, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, nắm và giải quyết kịp thời, hiệu quả vụ việc ngay tại cơ sở không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự.

- Cấp ủy từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có kỷ luật, kỷ cương, liêm chính. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí nếu có.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp từ huyện đến cơ sở, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác tư pháp; nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình ký kết thường niên nhằm giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa huyện Phú Ninh và huyện Thà Tèng, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào.

Câu hỏi 37: Những nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới?

Trả lời:

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử từ huyện đến các xã, thị trấn. Tăng cường vai trò giám sát thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, giám sát việc thực hiện các chính sách và pháp luật.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp trên các lĩnh vực. Thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với quyền, trách nhiệm cá nhân và đi đôi với công tác kiểm tra, giám sát.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu giải quyết công việc được giao gắn với tu dưỡng, rèn luyện, học tập làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền và năng lực, phẩm chất kém.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

- Triển khai tốt các nội dung trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của huyện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính theo hướng chính quyền phục vụ, hướng tới người dân và doanh nghiệp thực hiện nghiêm công tác thanh tra.

Câu hỏi 38: Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, đoàn thể nhiệm kỳ 2020-2025?

Trả lời:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

- Tập trung thực hiện và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, tập hợp, phản ảnh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

- Thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 39: Một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức?

Trả lời:

- Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục; thực hiện tốt công tác nắm bắt và dự báo tình hình, diễn biến tư tưởng dư luận xã hội, nguyện vọng trong cán bộ, đảng viên. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và có giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó chú trọng vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt, trước tiên là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ.

- Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên cùng nhân dân tham gia giám sát nội dung cam kết nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Lấy kết quả học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm; kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

Câu 40: Một số giải pháp chủ yếu về công tác tổ chức, cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025?

- Kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Xác định rõ chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác cán bộ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các khâu tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ đảm bảo các tiêu chuẩn, quy trình theo quy định. Thực hiện tốt việc phân cấp trong công tác quản lý cán bộ.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Đảng[34]. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác cán bộ. Triển khai thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ.

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, 100% chi bộ phải giữ vững nền nếp sinh hoạt và tăng cường sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Tăng cường phân công cấp ủy bám sát cơ sở, tham dự sinh hoạt cùng chi bộ.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phát triển đảng viên mới; chú trọng phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư, lực lượng dân quân, dự bị động viên, trường học, doanh nghiệp…

Câu 41: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận của Đảng bộ

Trả lời:

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung xây dựng, thực hiện có hiệu quả các chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, từng năm của cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở.

- Đề cao trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong tự kiểm tra, giám sát. Phối hợp thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với chính quyền, Mặt trận, các tổ chức và các cơ quan khối nội chính.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, coi trọng công tác phúc tra việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra từ huyện đến cơ sở. Thực hiện tốt quy chế chất vấn trong Đảng; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết.

- Thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; triển khai có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị về góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Triển khai tốt quy chế dân chủ cơ sở, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu. Thường xuyên đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng các mô hình điển hình “Dân vận khéo” sâu rộng trên địa bàn huyện gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước đối với công tác tôn giáo, công tác dân tộc.[1] Đến tháng 6/2020 có 03 khu đạt 10/10 tiêu chí, các khu có sáp nhập thôn đạt từ 40% đến 60% các tiêu chí, phấn đấu cuối năm 2020 có 13 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

[2] Trong đó ngân sách nhà nước 370,8 tỷ đồng, huy động của nhân dân 32,8 tỷ đồng, vốn tín dụng, hợp tác xã, doanh nghiệp 519,8 tỷ đồng).

[3] 11 chuỗi sản phẩm được phê duyệt, 06 sản phẩm đạt OCOP 3 sao.

[4] Đến nay Cụm công nghiệp Tam Đàn đã lấp đầy, Cụm công nghiệp Chợ Lò và Phú Mỹ lấp đầy 100% giai đoạn 1, 40% giai đoạn 2. Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Chợ Lò, Tam Đàn, Phú Mỹ (Tổng vốn đầu tư khoảng 40 tỷ đồng).

[5] Tăng trên 340 cơ sở, nâng tổng số cơ sở đang hoạt động đến nay khoảng 1.623 cơ sở, tạo ra giá trị sản xuất 1.630 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho khoảng 3.500 lao động.

[6] Giá trị tăng thêm so với năm 2015 là 108 tỷ đồng; thu phát sinh kinh tế do huyện quản lý thu tăng bình quân 14,01%/năm, tăng trên 40,4 tỷ đồng so với năm 2015 (năm 2015 là 43,6 tỷ đồng).

[7] Quy hoạch vùng huyện, quy hoạch điều chỉnh mạng lưới giao thông, chợ, quy hoạch điều chỉnh xây dựng nông thôn mới các xã và khu trung tâm xã Tam Dân, Tam Thái, Tam Lãnh…

[8] Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, mở rộng Quốc lộ 1A, Quốc lộ 40B. Từ năm 2015 đến nay, đầu tư xây dựng mới 22,32 km và nâng cấp, mở rộng 32,18 km đường ĐH đảm bảo đạt tiêu chuẩn đường cấp VI trở lên, nâng tổng chiều dài đường ĐH đã được đầu tư lên 102,29/104,79km, tỷ lệ 97,6%, tăng 14,39 % so với đầu nhiệm kỳ; đầu tư mới và nâng cấp, mở rộng 54,6km đường giao thông nông thôn, trong đó có 5,8km đường ĐX và 48,8km đường thôn xóm.

[9] Đã đầu tư thêm 19,349km đường dây trung áp, 98,526km đường dây hạ áp và 22 TBA; đầu tư mới và cải tạo 09 tuyến điện chiếu sáng với chiều dài 23,233km. Nâng tổng số km điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện đạt 69,754km và 1.499 bóng đèn cao áp các loại.

[10] Hệ thống nước sạch tại thị trấn Phú Thịnh, xã Tam Dân, Tam Phước, Tam Đàn và tại một số cụm công nghiệp. Đầu tư hệ thống nước sinh hoạt tại xã Tam Lãnh, Tam Lộc cung cấp nước sinh hoạt cho 725 hộ dân. Đầu tư mới hệ thống thoát nước tại thị trấn và một số khu trung tâm xã với chiều dài 12,28km.

[11] Duy trì tốt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2 và 9/11 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

[12] Dự kiến đến cuối năm 2020, có 32/32 trường Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở được công nhận đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm, 07 trường đạt chuẩn quốc gia mức 2 (tăng 06 trường so với đầu nhiệm kỳ); 02 trường Trung học phổ thông trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia.

[13] Có 100% đạt chuẩn, 77,2% trên chuẩn, có 10 cán bộ, giáo viên trình độ trên đại học.

[14] Đến nay tỷ lệ đảng viên toàn ngành đạt 57% (tăng so với đầu nhiệm kỳ 19%).

[15] Đầu tư, nâng cấp Trung tâm y tế huyện và trang bị máy móc thiết bị cơ bản đảm bảo theo tiêu chí bệnh viện hạng III. Đầu tư mới các trạm y tế Tam Phước, Tam Dân, Tam Đại, Tam Thái, thị trấn Phú Thịnh.

[16] Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt trên 95%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi thể nhẹ cân đạt 6,38%, thể thấp còi đạt 10,99%.

[17] Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 91,8%, tỷ lệ thôn, khối phố văn hóa đạt 98%; có 96,5% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 81,8% xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, văn minh đô thị. Có 24 tộc họ văn hóa được công nhận so với đầu nhiệm kỳ.

[18] 11/11 xã, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 100% thôn, khối phố có nhà sinh hoạt văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn; Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn quốc gia.

[19] Trong nhiệm kỳ đã trùng tu, tôn tạo 13 di tích, lắp dựng 17 bia di tích.

[20] Từ năm 2015 đến nay, đã tổ chức 255 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 37.850 lượt người.

[21] Tổ chức hòa giải thành công 632/709 vụ việc; tổ chức tiếp 3015 lượt công dân. Tiếp nhận 1.751 đơn thư, trong đó đã giải quyết 1.521/1.751 đơn, đạt tỷ lệ 86,86%.

[22] Trong nhiệm kỳ đã tiến hành 24 cuộc thanh tra KTXH tại xã, thị trấn và các phòng, ban, đơn vị (sau thanh tra kiến nghị thu hồi bổ sung ngân sách huyện số tiền 802,9 triệu đồng); 44 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng và 10 cuộc kiểm tra thực hiện các quy định về phòng chống tham những đảm bảo theo kế hoạch.

[23] Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, 3 chương trình đồng hành với thanh niên; Chương trình “Mái ấm công đoàn”, “Cựu chiến binh gương mẫu”…

[24] Trong đó, 09 địa phương đã in ấn, xuất bản tập sách lịch sử Đảng bộ và còn 02 địa phương: Tam An, Tam Đàn đang triển khai viết bản thảo lần 1.

[25] Tập san “Phú Ninh - Đất và Người” (tập IV), Kỷ yếu huyện Phú Ninh giai đoạn 2005-2015, Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 1975-2015, tập sách “Những bông hoa dâng Bác”, “Phú Ninh - Những tập thể và cá nhân anh hùng”, “Phú Ninh- đất học”.

[26] Duy trì có hiệu quả mô hình về kỷ luật, kỷ cương “4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất”; mô hình Đảng bộ, chi bộ giúp đỡ hộ nghèo, giúp thôn, khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị. Qua đó, đã phân công 58 TCSĐ giúp 202 hộ nghèo, 51 thôn khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn hóa, văn minh đô thị; các chi bộ, đảng bộ giúp 112/202 hộ được phân công giúp đỡ thoát nghèo.

[27] Qua đó đã giảm 06 đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện; 01 trường tiểu học; giảm 07 tổ chức hội xã hội; giảm 34 thôn, khối phố.

[28] Công tác tuyển dụng công chức đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, dân chủ, công khai, minh bạch (đã tuyển dụng 18 công chức và 146 viên chức; đề nghị xét tiếp nhận viên chức vào công chức huyện 09 trường hợp; xét chuyển 04 cán bộ, công chức xã thành công chức huyện). Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ từng bước đi vào nề nếp, thực chất. Công tác quy hoạch cán bộ được triển khai, thực hiện đảm bảo tính kế thừa và phát triển, chất lượng quy hoạch được nâng lên. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở. Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền; đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, địa phương được củng cố, kiện toàn đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng cấp huyện và cơ sở. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ được lãnh đạo thực hiện có hiệu quả (tăng cường, luân chuyển 08 đồng chí cán bộ huyện về giữ các chức danh chủ chốt xã, thị trấn; điều động 10 đồng chí cán bộ chủ chốt xã, thị trấn về nhận công tác tại huyện).

[29] Kiểm tra, giám sát 825 lượt tổ chức đảng và 976 lượt đảng viên; xử lý kỷ luật 03 tổ chức đảng, 90 đảng viên; tiếp nhận và giải quyết 19 đơn tố cáo, 04 đơn khiếu nại kỷ luật Đảng của đảng viên.

[30] Chế biến nông lâm sản, thực phẩm, sản xuất phân bón; sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, điện, điện tử, công nghệ thông tin, hàng thủ công mỹ nghệ; công nghiệp hỗ trợ (ô tô, dệt may) phục vụ cho các dự án công nghiệp quy mô lớn của tỉnh.

[31] Cụm công nghiệp Phú Mỹ, Chợ Lò, Đồi 30, xúc tiến đầu tư lấp đầy trên 50% diện tích đất sản xuất công nghiệp tại cụm công nghiệp chế biến gỗ Tam Dân (44ha), cụm công nghiệp Hòa Bình (50ha).

[32] Khu phố chợ Chợ Lò (Tam Thái), Khu đô thị mới Trung tâm Tam Đàn (Tam Đàn), Khu dân cư chỉnh trang vệt sau 52m (Tam Đàn), .…

[33] Đảm bảo kiểm định chất lượng giáo dục; duy trì, giữ vững đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2; nâng chuẩn 02 trường THPT trên địa bàn.

[34] Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Tài liệu Hỏi - Đáp văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh
Green Blue Orange Back to Top