Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày 15/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 11-CTr/TU ngày 13/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Kế hoạch đề ra chỉ tiêu cụ thể: 100% các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt việc niêm yết công khai các quy định, quy chế, văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân. 100% các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/12/2019 của Bộ Chính trị; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2107-QĐ/TU ngày 30/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phấn đấu 80% Ban Thanh tra nhân dân; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn phải thực hiện các cuộc giám sát trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền, có chất lượng và đúng theo quy định của pháp luật. 100% cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 100% doanh nghiệp nhà nước và trên 70% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động hằng năm đúng quy định.

Để thực hiện hiểu quả đạt các chỉ tiêu đề ra, UBND tỉnh đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng chính quyền, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; Nâng cao vai trò, trách nhiệm thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Chiều bồng miêu

Banner liên kết


3333

 

11111

 

trangtinphapluat

NONGTHONMOI

hcm2

pgd

card tien

22 copy

..

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Green Blue Orange Back to Top