Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ kết nối liên thông dữ liệu hộ tịch triển khai Đề án 06

UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 2424/UBND-NCKS khẩn trương thực hiện nhiệm vụ kết nối liên thông dữ liệu hộ tịch triển khai Đề án 06 và Công văn số 496/BTP-HTQTCT của Bộ Tư pháp.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp khẩn trương thực hiện kiểm tra, rà soát, cập nhật dữ liệu theo yêu cầu tại khoản 3.1 Công văn số 1117/BTP-HTQTCT ngày 12/4/2022 của Bộ Tư pháp đã được UBND tỉnh giao tại Công văn số 1226/UBND-NCKS ngày 07/3/2022 để bảo đảm dữ liệu, thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được đăng ký chính xác, đúng quy định pháp luật; chủ trì rà soát, đánh giá việc bố trí hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc đăng ký quản lý hộ tịch theo khoản 3.2 Công văn số 1117/BTP-HTQTCT tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để theo dõi và gửi Bộ Tư pháp trước ngày 25/4/2022;

Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan để tham mưu bố trí kinh phí số hóa sổ hộ tịch đảm bảo dữ liệu được số hóa đúng thời hạn theo hướng dẫn tại Điều 10, Điều 11 Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp và khoản 2 Điều 24 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông Tổ chức làm việc với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công "đăng ký khai tử', rà soát kiểm tra các dịch vụ công đã tích hợp thuộc lĩnh vực hộ tịch lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng yêu cầu; tổng hợp kết quả, tiến độ triển khai đăng ký khai thác, sử dụng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo trước ngày 30/4/2022.

Công an tỉnh Khẩn trương tham mưu ban hành Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2084/UBND-NCKS ngày 07/4/2022; chủ động hướng dẫn các nội dung còn khó khăn, vướng mắc về triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh để các địa phương tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả; nghiên cứu nội dung hoạt động của Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ, Thông báo số 1838/TB-TCTTKĐA ngày 05/4/2022 về kết luận của Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, chuẩn bị các nội dung cần thiết để tham mưu Tổ công tác Đề án 06 tỉnh họp phiên thứ nhất trong tháng 4/2022.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá việc bố trí hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc đăng ký quản lý hộ tịch theo khoản 3.2 Công văn số 1117/BTP-HTQTCT, khẩn trương tổng hợp kết quả gửi về Sở Tư pháp để báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 25/4/2022. Nghiêm túc thực hiện Công văn số 2084/UBND-NCKS ngày 07/4/2022 về việc triển khai Kế hoạch số 1543/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh trong quá trình tổ chức, thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương tổng hợp kết quả đã thực hiện gửi về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ kết nối liên thông dữ liệu hộ tịch triển khai Đề án 06
Green Blue Orange Back to Top