Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

Ngày 20.9, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ký ban hành Công văn 1247 về nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm.
Công văn nêu rõ, năm 2021, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân được cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện cơ bản đúng quy định của Đảng, kết quả thực chất hơn. Qua kiểm điểm đã làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, chưa tự giác nhận trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

Để khắc phục hạn chế và nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, chủ trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý nơi công tác, sinh hoạt, được phân công phụ trách.

Quá trình kiểm điểm phải thực chất, dân chủ, bảo đảm tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Làm rõ trách nhiệm cá nhân khi khắc phục chưa triệt để hoặc để tiếp tục xảy ra hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kỳ kiểm điểm trước. Thông qua kiểm điểm chủ động phát hiện từ sớm, từ xa và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tham nhũng, tiêu cực.

Ngay sau kiểm điểm, xếp loại chất lượng phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ các giải pháp khắc phục triệt để hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân. Phân công theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị rà soát kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2021 nếu chưa thực hiện đúng Quy định số 328 (ngày 19.10.2021), Hướng dẫn số 02 (ngày 19.10.2021) và Công văn số 629 (ngày 12.11.2021) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì tự chấn chỉnh, khắc phục xong trước ngày 30.10.2022.

Sau thời gian trên, nếu phát hiện kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2021 chưa thực hiện đúng quy định thì người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, hướng dẫn, đôn đốc, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm và việc các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tự chấn chỉnh khắc phục kết quả đánh giá, xếp loại năm 2021 chưa đúng quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên
Green Blue Orange Back to Top