Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính

UBND xã Tam Đại vừa ban hành Thông báo số 16/TB-UBND ngày 20/2/2023 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan. Theo đó, UBND xã yêu cầu cán bộ công chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành thời gian làm việc theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc "tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh"; Chỉ thị số 27-CT/HU, ngày 11/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Tiếp tục thực hiện văn hoá công sở, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ khi thi hành nhiệm vụ theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước; Quyết định số 3510/QĐUBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Thanh Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính
Green Blue Orange Back to Top