Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

BCĐ Đề án 61 xã Tam Đại họp giao ban quý III/2023

Ngày 03/8/2023, BCĐ thực hiện Kết luận số 61-KL/TW (Đề án 61) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" xã Tam Đại họp giao ban quý III/2023. Trong 7 tháng đầu năm 2023, công tác tuyên truyền các chính sách liên quan được chú trọng; tình hình sản xuất trên địa bàn được duy trì ổn định; tập trung rà soát, hỗ trợ, mở rộng các mô hình sản xuất được quan tâm; công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới được tập trung; vận động nhân dân hiến đất mở rộng tuyến ĐX đảm bảo theo kế hoạch; công tác thu quỹ hội thực hiện theo chỉ đạo; hỗ trợ người dân vay vốn phát triển sản xuất; quản lý dư nợ vốn vay đảm bảo, phát huy hiệu quả được nguồn vốn vay. Sinh hoạt hội và các chi tổ hội đảm bảo theo quy chế.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại: Việc triển khai các định hướng phát triển sản xuất theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã còn chậm; chưa có nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao; triển khai chuỗi liên kết trong sản xuất gặp khó; công tác nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế còn chậm; chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường; xuất hiện bệnh viên da nổi cục trên đàn gia súc; công tác theo dõi, nắm tình hình còn chậm; vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu chưa cao.
Để triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2023, Ban Chỉ thực hiện Đề án 61 xã tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Quyết định số 516/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về các cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân nhằm nâng cao nhận thức và thống nhất hành động về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội nông thôn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Ban hành kế hoạch thực hiện chuyển đổi cơ cấu đối với một số diện tích sản xuất lúa năng suất thấp sang các loại cây trồng cạn có hiệu quả kinh tế, nhất là vùng không chủ động nước tưới tại đồng Hóc Bầu, thôn Long Khánh; đồng Xoài, đồng Hung thôn Đại An. Triển khai các vùng trồng rau chuyên canh, trồng hoa...tại đồng Cát thôn Trung Đàn, đồng lớn thôn Đại An. Mở rộng diện tích nuôi cá nước ngọt tại đồng Huyền thôn Trung Đàn. Vận động nông dân chuyển sang chăn nuôi bò cao sản (như bò 3B, bò Chozolays). Phát triển chăn nuôi gia trại theo hướng an toàn sinh học, bảo vệ môi trường. Vận động phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng thâm canh, cây gỗ lớn...Khuyến khích trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Vận động chuyển diện tích trồng cây keo san trồng quế xuất khẩu. Triển khai chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích phát triển mô hình du lịch làng quê, du lịch cộng đồng tại thôn Đại An, Trung Đàn...gắn với các mô hình trải nghiệm câu-nơm cá, thả diều, mục đồng; trải nghiệm làm vườn, trồng rau...Phát triển thêm sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực; từng bước nâng cao chất lượng của phong trào. Tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả của các mô hình phát triển kinh tế ở các địa phương và có giải pháp nhân rộng các mô hình gắn với việc xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế. Đồng thời, hướng dẫn xây dựng các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Chi hội nghề nghiệp để tổ chức sản xuất hợp lý và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Xuân Thùy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng BCĐ Đề án 61 xã Tam Đại họp giao ban quý III/2023
Green Blue Orange Back to Top