Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Triển khai lấy ý kiến góp ý xây dựng cán bộ, công chức, đảng viên năm 2023

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 12 tháng 12 năm 2013 ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Ngày 16/10/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xã Tam Đại ký kết ban hành kế hoạch lấy ý kiến góp ý xây dựng cán bộ, công chức, đảng viên năm 2023. Thời gian tổ chức Hội nghị góp ý được tổ chức vào ngày 24/10/2023. Đối tượng được góp ý bao gồm cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và công chức xã.
Nội dung góp ý cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tập trung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc; liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ. Trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ. Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên.
Đối với nội dung góp ý cho công chức xã chủ yếu về việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ công dân. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên; mối quan hệ giữa đảng viên với Nhân dân. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, đảng viên. Mối quan hệ giữa đảng viên với Nhân dân. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên. Trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức.
Việc góp ý phải bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, trung thực, có tính xây dựng; không được lợi dụng việc góp ý để vu cáo, đả kích, bôi xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và hoạt động của các cá nhân.
Trương Tiên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Đoàn thể Triển khai lấy ý kiến góp ý xây dựng cán bộ, công chức, đảng viên năm 2023
Green Blue Orange Back to Top