Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tăng cường công tác cải cách hành chính năm 2024

Ủy ban nhân dân xã Tam Đại vừa ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2024 về công tác cải cách hành chính năm 2024. Qua đó, nhằm đẩy mạnh triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC tại Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 24/12/2021 của Huyện ủy Phú Ninh về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 67 -NQ/ĐU ngày 15/11/2022 của Đảng ủy xã Tam Đại về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện.
Theo Kế hoạch, UBND xã đề ra một số chỉ tiêu để triển khai thực hiện trong năm 2024, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu quan trọng sau: 100% các văn bản hướng dẫn, thi hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải được rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp, kịp thời theo quy định của pháp luật; hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; phấn đấu không có hồ sơ trễ hạn; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công toàn trình đạt từ 10% trở lên đối với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu 80% tổng số thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên đối với tổng số hồ sơ giải quyết; thực hiện số hóa 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đủ điều kiện để lưu trữ, tái sử dụng khi người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC những lần tiếp theo; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 90%; phấn đấu chỉ số cải cách hành chính (Par Index) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính (SIPAS) của xã xếp loại tốt.
Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu trên, UBND xã đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện như công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số...
Thanh Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Tăng cường công tác cải cách hành chính năm 2024
Green Blue Orange Back to Top