Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

Ngày 05/7/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Theo đó, đối với xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, được thực hiện cụ thể như sau:
Đối với tài sản xử lý theo hình thức điều chuyển từ trung ương về địa phương và ngược lại hoặc giữa các địa phương thì đơn vị chủ trì quản lý tài sản đề xuất phương án xử lý, báo cáo cơ quan cấp trên, lấy ý kiến của cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công và trình Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Tài chính phê duyệt.
Đối với tài sản là nhà, đất, xe ô tô và các tài sản khác có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc trung ương quyết định tịch thu xử lý theo các hình thức còn lại thì đơn vị chủ trì quản lý tài sản lập phương án xử lý tài sản, lấy ý kiến của cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công báo cáo Bộ, cơ quan trung ương có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền.
Đối với tài sản thuộc thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý của Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc người được HĐND cấp tỉnh phân cấp phê duyệt phương án xử lý, đối với tài sản xử lý theo hình thức giao hoặc Điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý, sử dụng thì đơn vị chủ trì quản lý tài sản đề xuất phương án xử lý gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với tài sản do cấp huyện quyết định tịch thu) để báo cáo Sở Tài chính hoặc gửi Sở Tài chính (đối với tài sản do cấp tỉnh quyết định tịch thu) lập phương án xử lý theo hình thức giao hoặc điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý, sử dụng, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc người có thẩm quyền thuộc cấp tỉnh được HĐND cấp tỉnh phân cấp phê duyệt theo quy định.
Đối với tài sản do người có thẩm quyền thuộc cấp huyện phê duyệt phương án xử lý theo phân cấp, căn cứ đề xuất của đơn vị chủ trì quản lý tài sản, Phòng Tài chính - Kế hoạch lập phương án xử lý theo hình thức giao hoặc điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cấp huyện, trình người có thẩm quyền thuộc cấp huyện phê duyệt theo quy định.
Đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng, Bộ, cơ quan trung ương và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho đơn vị chủ trì quản lý tài sản lập, phê duyệt phương án xử lý và tổ chức thực hiện theo quy định.
Đối với tài sản xử lý theo hình thức bán đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì việc tổ chức đấu giá được thực hiện như sau: Đơn vị chủ trì quản lý tài sản ký hợp đồng đấu giá với tổ chức đấu giá tài sản hoặc thành lập Hội đồng đấu giá tài sản theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Giá trị của tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được xác định theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá.
Ngoài ra, Thông tư còn hướng dẫn việc lập, phê duyệt phương án xử lý tài sản do tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2018./.

Thanh Linh/sotuphapqnam./gov.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Văn bản chính sách mới Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu
Green Blue Orange Back to Top