Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Vững tin ở nhiệm kỳ mới

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã gặp không ít khó khăn, như giá cả thị trường biến động, dịch bệnh xảy ra... Tuy nhiên, với truyền thống anh hùng, Đảng bộ huyện đã nỗ lực, đoàn kết vươn lên đạt được những kết quả đáng tự hào.
Trong nhiệm kỳ qua, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015, được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể tập trung xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội với tinh thần quyết tâm cao, tổ chức phát động phong trào thi đua "chung sức xây dựng Nông thôn mới" trong cán bộ, nhân dân. Đến năm 2016 có 10/10 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới và huyện đã được công nhận là huyện nông thôn mới, hoàn thành trước 2 năm so với Nghị quyết đề ra.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, thu nhập và đời sống của người dân được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, ban hành 09 văn bản chuyên đề định hướng, thúc đẩy chuyển dịch, phát triển đồng bộ kinh tế huyện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 22% năm 2015 xuống còn 16%, công nghiệp-xây dựng và dịch vụ dự kiến tăng từ 78% lên 84% vào cuối năm 2020. Giá trị xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện trong 5 năm qua đạt gần 4.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đều tăng qua các năm, đến cuối năm 2020 ước đạt 43 triệu đồng/người, tăng 17 triệu đồng so với năm 2015. Công nghiệp - xây dựng có bước tăng trưởng, tăng bình quân 14,4%/năm; giá trị đạt 2.950 tỷ đồng, bằng 1,5 lần so với năm 2015, chiếm 42,6% trong cơ cấu kinh tế, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ngày càng tăng. Thu hút đầu tư mới cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp tiếp tục phát triển, lao động trong cụm tăng bình quân 20%. Công tác thu ngân sách đạt nhiều kết quả, thu phát sinh kinh tế trên địa bàn đạt khá, tăng bình quân trên 20%/năm, tăng 2,5 lần so với năm 2015. Nguồn lực trong dân và trong xã hội bước đầu được huy động có hiệu quả, nhất là huy động sự đóng góp của doanh nghiệp, người dân trong xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy đã lãnh đạo giải quyết các tồn tại, nổi cộm trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường và xây dựng cơ bản. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, nhất là hoạt động chăn nuôi trong khu dân cư, kiểm soát chặt chẽ việc xử lý môi trường trong các cụm công nghiệp và việc thực hiện cam kết môi trường đối với các dự án đầu tư. Khoa học và công nghệ đã từng bước được ứng dụng vào nhiệm vụ quản lý nhà nước, sản xuất và đời sống nhân dân. Xác lập quyền đăng ký nhãn hiệu cho một số sản phẩm. Chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn chặt chẽ với nhiệm vụ cải cách hành chính.
Trên lĩnh vực văn hóa, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được triển khai thực hiện đồng bộ. Công tác xây dựng các danh hiệu văn hóa đạt nhiều kết quả. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp và chất lượng được nâng lên từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần của nhân dân. Cơ sở vật chất văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở được đầu tư xây dựng, nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn và từng bước phát huy hiệu quả. Công tác bảo tồn, bảo tàng, phát huy các giá trị di tích và văn hóa truyền thống của địa phương được quan tâm. Các di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh được trùng tu, tôn tạo.
Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy đã ban hành 17 văn bản triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Chú trọng củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, từng bước khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt đảng, chú trọng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ có chi ủy, phân công nhiệm vụ đảng viên giữ các chức vụ ở thôn, khối phố được chú trọng và tập trung lãnh đạo thực hiện đạt những kết quả quan trọng.
Tin tưởng rằng, với tinh thần cầu thị và đổi mới Đảng bộ Huyện nhà sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025, từng bước xây dựng Phú Ninh giàu đẹp, văn minh.

Thanh Sơn

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Vững tin ở nhiệm kỳ mới
Green Blue Orange Back to Top