Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Thông tin tuyên truyền

Quy định mới về hỗ trợ luân chuyển, điều động cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thứ năm, 27 Tháng 7 2023 17:18

Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND Quy định về hỗ trợ luân chuyển, điều động cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa được HĐND tỉnh thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023.

Nghị quyết này áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện quyết định...

Đọc thêm...

 
 

Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh

Thứ ba, 25 Tháng 7 2023 14:11

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, ngành liên quan, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống tai nạn, thương tích...

Đọc thêm...

 
 

Quy định mới của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Thứ hai, 24 Tháng 7 2023 08:02

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã thay mặt Bộ Chính trị ký Quy định 114 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định này thay thế Quy định 205 năm 2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
Quy định 114 nêu rõ các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn như dùng uy...

Đọc thêm...

 
 

Du lịch cộng đồng phát triển bền vững và những bài học kinh nghiệm

Thứ bảy, 17 Tháng 6 2023 09:31

Ngày nay, du lịch cộng đồng đang được đặt ra trong Chiến lược phát triển du lịch ở nhiều quốc gia trên thế giới với mục tiêu mang lại lợi ích chung cho cộng đồng địa phương, đặc biệt cho cộng đồng các làng quê xa xôi ở nông thôn. Phát triển du lịch có sự tham gia của cộng đồng là quan điểm phát triển đúng đắn ngày càng được xã hội quan tâm và khuyến khích. Tại Việt Nam, du...

Đọc thêm...

 
 

Nhận diện quá trình từ suy thoái về tư tưởng chính trị đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Thứ bảy, 17 Tháng 6 2023 09:14

Từ giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1994), Đảng ta đã thẳng thắn nhận định tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, tham nhũng, tiêu cực là một trong những nguy cơ, nguyên nhân cản trở sự phát triển, sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Với quyết tâm chính trị cao và các giải pháp đồng bộ, khả thi, sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Đọc thêm...

 
 

Chính phủ triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thứ bảy, 17 Tháng 6 2023 09:12

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 346/QĐ-TTg ngày 6/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 (Luật). Để triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở...

Đọc thêm...

 
 

Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuy

Thứ bảy, 17 Tháng 6 2023 09:11

Qua 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (sau đây gọi là Quyết định số 99-QĐ/TW) đã đạt được kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm...

Đọc thêm...

 
 

Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới

Thứ bảy, 17 Tháng 6 2023 09:08

Để hoàn thành thắng lợi sứ mệnh lịch sử trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, Đảng phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.
THỐNG NHẤT NHẬN THỨC VỀ TƯ TƯỞNG VÀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG

Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội...

Đọc thêm...

 
 

Từ việc sinh hoạt chi bộ "bù", nghĩ về trách nhiệm đảng viên

Thứ bảy, 17 Tháng 6 2023 09:06

Chi bộ mạnh là nhờ mọi đảng viên đều tốt. Các đảng viên tốt gắn bó, kết hợp lại cấu thành tổ chức chi bộ theo những nguyên tắc nhất định của Đảng và đến lượt mình, tổ chức chi bộ lại quy định mọi hoạt động của đảng viên, trong đó có việc sinh hoạt đảng mà đảng viên phải tuân theo. Chính vì vậy, việc đảng viên thiếu vắng không tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ...

Đọc thêm...

 
 

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam trong tình hình hiện nay

Thứ bảy, 17 Tháng 6 2023 09:04

Tham nhũng là "khuyết tật bẩm sinh", "giặc nội xâm"[1], là "nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ"[2], trở ngại lớn đối với sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước; gây mất niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Nhận thức được điều đó, Đảng ta luôn nhấn mạnh rằng công tác phòng, chống tham nhũng trong bất cứ thời...

Đọc thêm...

 
 

Trang 2 trong tổng số 28

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Thông tin tuyên truyền
Green Blue Orange Back to Top